Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

Генерален секретаријат

Филип Чавдаревски filip.cavdarevski@gs.gov.mk (02) 3118-022 
(02) 3116-785
 

 

Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија

English