Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци

1.       Филип Чавдаревски - раководител на одделение за нормативно-правни работи, во Секторот за правни работи

  • Е-маил адреса: filip.cavdarevski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 071 382-981
  • Локал 205-ГС канцеларија 413, кула 6

 
2.       Горан Маркоски - раководител на Сектор за информатичка технологија

  • Е-маил адреса: goran.markoski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 075 364 485
  • Локал 197-ГС канцеларија 513, кула 7
English