Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија

 

  • Држава примател: Северна Македонијa
  • Буџет на проектот: УСД 663 245
  • Област на подготвеност: Зајакнување на ННО, програмирање за земјата, овозможување директен пристап до климатски финансии
  • Период на имплементација: тековен - Јуни 2020 – декември 2021

Статус: Во тек на имплементација

Ова е втор проект на Република Северна Македонија во рамките на Програмата за подготвеност и подготвителна програма на Зелениот климатски фонд, кој го спроведува ФАО под водство на Кабинетот на заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган (ННО) за Зелениот климатски фонд (ЗКФ). Проектот се заснова на постигнатиот напредок во рамките на првиот проект за подготвеност на земјата за ЗКФ, спроведен во 2019 година, особено на дискусиите за развој на систем за следење, мониторинг и рационализирање на климатското финансирање во Северна Македонија, како и на развојот на Национален координативен механизам за ЗКФ и други прашања поврзани со климатски финансии и Процедурата за приоритизација на национални предлози на финансирање од страна на Зелениот климатски фонд.

Очекувани резултати:

Преку овој проект, ННО ќе има за цел да го финализира развојот на Национална работна програма за Зелениот климатски фонд со конкретни приоритети и детален преглед на проектни / програмски идеи (од јавни и приватни чинители, на национално и локално ниво) во идентификуваните приоритетни сектори - енергетика, транспорт, водни ресурси, земјоделство, отпад, биолошка разновидност, здравство, шумарство и културно наследство - што ќе се спроведе како дел од напорите на Северна Македонија за справување со климатските промени.

Врз основа на постигнатиот напредок во рамките на првиот грант за подготвеност, ќе биде финализиран системот за следење, мониторинг и рационализирање на климатските финансии во земјата.

Зајакнувањето на капацитетите на различни национални чинители за прашања поврзани со ЗКФ ќе остане во фокусот, со особено внимание на зголемување на ангажманот на приватниот сектор во иновации и инвестиции за климатско дејствување во приоритетните сектори на земјата.

Проектот исто така ќе поддржи трансфер на знаење и искуства на институционално ниво во врска со процесот на акредитација на ЗКФ за да и се овозможи на земјата директно да пристапува до средствата од Фондот. Ова вклучува идентификување на потенцијални национални институции кои ќе го започнат процесот на акредитација за да станат субјекти со директен пристап до ЗКФ.

 

Повеќе инфо: http://www.greendevelopment.mk

https://www.greenclimate.fund/countries/north-macedonia?f[]=field_subtype:307

 

_____________________________________________________________________

 

“Strengthening country capacities for climate change adaptation and mitigation and finalization of Country Work Programme for the Republic of North Macedonia”

  • Recipient country: North Macedonia
  • Project budget: USD 663 245
  • Readiness area: NDA Strengthening, Country programming, Direct access to climate finance, Climate finance accessed
  • Implementation period: On going- June 2020 - December 2021

This is the second project of the Republic of North Macedonia under the Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Programme, implemented by FAO under guidance and leadership of the Cabinet of the Deputy President of the Government of North Macedonia, as National Designated Authority (NDA) to the GCF. The project is based on the progress achieved under the country’s first GCF Readiness project implemented in 2019, particularly on the discussions to develop a system for tracking, monitoring and streamlining climate finance in North Macedonia, and on the development of a National Coordination Mechanism on GCF and other climate finance matters and the prioritization procedure for GCF proposals in the country.

Expected outcomes:
Through this project, the NDA will aim to finalize the development of a Country Work Programme for the GCF with concrete priorities and a detailed pipeline of project/programme ideas (from public and private stakeholders, on national and local level) in the priority sectors identified - energy, transport, water resources, agriculture, waste, biodiversity, health, forestry, and cultural heritage - that will be implemented as part of North Macedonia’s efforts to tackle climate change.

Based on the progress achieved under the first Readiness grant, the system for tracking, monitoring and streamlining of climate finance in the country will be finalized.

Strengthening the capacities of different national stakeholders on issues related to the GCF will remain a focus, with a particular attention on increasing the private sector engagement in innovation and investments for climate action in the country’s priority sectors.

The project will also support transferring knowledge and experience at institutional level regarding the GCF accreditation process to enable the country to directly access the Fund. This includes identifying potential institutions at national level to initiate the accreditation process to become GCF Direct Access Entities.

 

More info: http://www.greendevelopment.mk/en

https://www.greenclimate.fund/countries/north-macedonia?f[]=field_subtype:307

 

 

 

English
АКТУЕЛНОСТИ: